ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Regulamentul (UE) 2017/2394 din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

08-01-2018
In data de 27 decembrie 2017, a fost publicat ȋn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2017/2394 din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (numit in continuare noul Regulament), care se va aplica incepand cu data de 17 ianuarie 2020.
Noul Regulament stabilește condițiile în care autoritățile competente desemnate de către statele membre ca fiind responsabile cu asigurarea respectării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor cooperează și își coordonează acțiunile între ele și cu Comisia, pentru a garanta respectarea acestei legislații și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, precum și pentru a îmbunătăți protecția intereselor economice ale consumatorilor.
 
Noul Regulament abordează deficienţele identificate ȋn Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 ȋn vigoare si are drept obiectiv general dezvoltarea unor mecanisme de cooperare moderne, eficiente și eficace, care să reducă prejudiciile aduse consumatorilor ca urmare a încălcărilor transfrontaliere și pe scară largă ale legislației UE în materie de protecție a consumatorilor.
 
Noul Regulament va oferi competențe sporite autorităților naționale pentru o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor. Printre principalele noi competenţe conferite se numără:
  • dispunerea închiderii imediate, parţial sau definitiv, a site-urilor web care au recurs la înșelătorii;
  • îndepărtarea conținutul unei interfețe online sau restricționarea accesului la aceasta sau dispunerea afişării explicite a unui avertisment către consumatori în momentul accesării interfeței online;
  • dispunerea deciziei, către un furnizor de servicii de găzduire, de a înlătura, dezactiva sau restricționa accesul la o interfață online sau după caz, către registrele de domenii sau operatorilor de registre de a elimina un nume de domeniu complet calificat şi de a permite autorității competente în cauză să îl înregistreze;
  • impunerea, către oricare autoritate, organism sau agenție publică de la nivel naţional sau către oricare persoană fizică sau juridică, a obligației de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin noul Regulament și pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web;
  • achiziționarea de bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar sub o altă identitate (mistery shopping), inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări sancționate prin noul Regulament și de a obține mijloace de probă.