ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

ONG

15-05-2015

Ce este o asociatie de consumatori?

In sensul Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, asociatiile pentru protectia consumatorilor sunt considerate organizatii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, si care, fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, in general.

Cum se constituie o asociatie de consumatori?

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata prin Legea nr.246/2005).

Actele necesare pentru constituirea unei asociatii de consumatori:

In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
- datele de identificare a membrilor asociatiei: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
- exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
- denumirea asociatiei;
- sediul asociatiei;
- durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul initial al asocitiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
- persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
- semnaturile membrilor asociati.

Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
- elementele prevazute in actul constitutiv, cu exceptia componentei nominale a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
- precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
- modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
- drepturile si obligatiile asociatiilor;
- categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
- atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
- destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

Cum se obtine personalitatea juridica pentru asociatia de consumatori?

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Oricare dintre membrii asociati, pe baza imputernicirii date prin actul constitutiv, poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.

Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
- actul constitutiv;
- statutul asociatiei;
- actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
- dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acestuia.

Dupa constituire, asociatiile pentru protectia consumatorilor vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul administratiei publice pentru protectia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz.

Principalele drepturi ale asociatiilor de consumatori

- de a fi sprijinite logistic de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
- de a primi sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale, conform legii;
- de a informa autoritatile cu privire la prezenta a unor produse neconforme sau care pun in pericol viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauzele abuzive in contracte si practici incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii.
- de a solicita operatorilor economici realizarea de produse si servicii in conditii speciale, in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de varsta a treia;
- de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
- pot organiza, la nivel de birouri, in structura sa organizatorica centre de consultanta si informare a consumatorilor;
- de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori;
- de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor;

Atentie: Conform art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, “Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale ale consumatorilor nu au drept de control al operatorilor economici”.

Cum pot primi asociatiile de consumatori sume de la bugetul de stat prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor?

Conform Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, se utilizeaza exclusiv pentru infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, respectiv pentru:
- salarizarea sau, dupa caz, remunerarea personalului utilizat in centrele de consultanta si informare a consumatorilor;
- cheltuieli materiale efectuate pentru intretinerea sediului si a dotarilor aferente;
- cheltuieli curente si cele ocazionate de tiparirea materialelor informative.

Cum se pot organiza si ce activitati desfasoara centrele de consultanta si informare a consumatorilor?

Centrele de consultanta si informare a consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri in structura organizatorica a asociatiilor pentru protectia consumatorilor si desfasoara activitati gratuite in folosul consumatorilor, constand in informatii, recomandari si consultanta privind problemele legate de achizitionarea unui produs sau serviciu.

Incepand cu anul 2001, numarul centrelor de consultanta si informare a consumatorilor pentru care se acorda sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hotarire a Guvernului, dupa aprobarea legii bugetului de stat pe anul in curs, cu incadrarea in sumele aprobate cu aceasta destinatie.

In ce conditii asociatiile de consumatori pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in consiliile consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor, in care organele administratiei publice sunt reprezentate?

Pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in consiliile consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor:

a) Asociatiile pentru protectia consumatorilor care apara drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, in general, daca:
-la nivel national, au cel putin 3.000 de membri si filiale in cel putin 10 judete;
-la nivel judetean si local, daca au desfasurat o activitate in domeniul protectiei consumatorilor pe o perioada de cel putin 3 ani.

b) Asociatiile pentru protectia consumatorilor care sunt constituite in scopul apararii intereselor numai ale membrilor lor, daca, au cel putin 800 membri.

Care sunt conditiile pentru ca o asociatie a consumatorilor sa fie recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica?

Utilitate publica inseamna orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau comunitar.

O asociatie pentru protectia consumatorilor poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
- activitatea acesteia se desfasoara in interes general al consumatorilor sau al membrilor lor, dupa caz;
- functioneaza de cel putin trei ani;
- prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe sau proiecte in domeniul protectiei consumatorilor, insotite de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica
- valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

Cum poate o asociatie pentru protectia consumatorilor sa fie recunoscuta ca fiind de utilitate publica?

Recunoasterea unei asociatii de utilitate publica se face prin Hotarare a Guvernului.
In acest scop, asociatia adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului insotita, pe langa dovada indeplinirii conditiilor, de urmatoarele documente:
- copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei;
- copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;
- dovada privind bonitatea asociatiei, emisa de banca la care are deschis contul;
- copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei;
- numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectivului sau de activitate pentru care solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.