Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Geoblocarea nejustificată

Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE Regulamentul (UE) 2018/302 are drept obiectiv punerea mai multor oportunități la dispoziția consumatorilor și a întreprinderilor de pe piața internă a UE. În special, acesta abordează problema imposibilității pentru unii clienți de a achiziționa bunuri și servicii de la comercianți aflați în alt stat membru din cauza cetățeniei sau a naționalității, a domiciliului sau a sediului lor.

Pe plan național, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este instituția desemnată prin Hotărârarea de Guvern nr. 914/2019 ca organism național responsabil să ofere consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu comercianții care decurg din punerea în aplicare a prevederilor articolului 8 al Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 şi (UE) 2017/2.394, precum şi a Directivei 2009/22/CE. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în situaţia în care clientul este consumator, şi de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în cazul în care clientul este o întreprindere.

Geoblocarea se referă la practicile utilizate de comercianții din mediul online pentru a restricționa vânzările transfrontaliere online pe baza cetățeniei sau a naționalității, a domiciliului sau a sediului. Astfel de practici de geoblocare includ: refuzarea accesului la site-uri internet din alte state membre și/sau situații în care este permis accesul la un site, însă clientul din străinătate este împiedicat să finalizeze procesul de achiziție sau i se solicită plata cu un card de debit sau de credit dintr-o anumită țară. „Geodiscriminarea” are loc, de asemenea, atunci când se cumpără bunuri și servicii off-line, de exemplu atunci când consumatorii sunt prezenți fizic la sediul comerciantului, însă fie sunt împiedicați să aibă acces la un produs sau un serviciu, fie sunt împiedicați să beneficieze de anumite condiții din cauza cetățeniei sau naționalității, ori a domiciliului acestora. Regulamentul prevede dispoziții care se aplică direct și care au drept obiectiv prevenirea acestor practici în anumite situații, atunci când nu există nicio justificare obiectivă pentru un tratament diferențiat pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului sau a sediului.

În sensul Regulamentului privind geoblocarea nejustificată, „consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează în alte scopuri decât cele legate de activitatea sa comercială, economică, artizanală sau profesională; „client” înseamnă un consumator care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat membru sau își are domiciliul într-un stat membru, sau o întreprindere care își are sediul într-un stat membru, și care beneficiază de prestarea unui serviciu sau achiziționează sau intenționează să achiziționeze un bun în Uniune exclusiv pentru utilizare finală.

Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of February 28, 2018 on the prevention of unjustified geoblocking and other forms of discrimination based on the citizenship or nationality, domicile or seat of customers on the internal market and amending Regulations (EC) no. 2006/2004 and (EU) 2017/2394, as well as Directive 2009/22/EC Regulation (EU) 2018/302 aims to present more opportunities to consumers and businesses in the EU internal market. In particular, it solves the problem of the impossibility for some to access good goods and services by traders located in another Member State because of their citizenship or nationality, domicile or establishment.

On a national level, the National Authority for Consumer Protection is the institution designated by Government Decision no. 914/2019 as the national body responsible for providing consumers with practical assistance in the event of disputes with traders arising from the implementation of the provisions of Article 8 of Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on the prevention of unjustified geoblocking . and other forms of discrimination based on citizenship or nationality, domicile or seat of customers on the internal market and amending Regulations (EC) no. 2.006/2004 and (EU) 2017/2.394, as well as Directive 2009/22/EC. Finding contraventions and applying sanctions are done by the authorized representatives of the National Authority for Consumer Protection, if the customer is a consumer, and by the authorized representatives of the Ministry of Transport, Infrastructure and Communications, if the customer is an enterprise.

Geoblocking refers to the practical practices of online merchants to restrict online cross-border sales based on citizenship or nationality, domicile or establishment. Such geoblocking practices include: denying access to websites from other member states and/or situations where access to a site is allowed, but the foreign customer is prevented from completing the search process or card payment is requested. debit or credit from a specific country. “Geodiscrimination” also occurs when buying goods and services offline, for example when consumers are physically present at the trader’s premises but are prevented from accessing a product or service, are prevented from benefiting from certain conditions due to their citizenship or nationality, or their domicile. The Regulation provides provisions that are directly applicable and that aim to prevent these practices in certain situations, when there are no justified rights for differential treatment based on citizenship or nationality, domicile or headquarters.

For the purposes of the Unjustified Geoblocking Regulation, “consumer” means any natural person acting for purposes other than those related to his commercial, economic, craft or professional activity; “customer” means a consumer who holds the citizenship or nationality of a Member State or is domiciled in a Member State, or an enterprise established in a Member State, and who benefits from the provision of a service or taking into account a function. a good in the Union exclusively for final use.

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut