Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: consilier, grad l A – CJPC Tulcea, și consilier, grad ll – CJPC Brăila, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud – Est (Galați),  Galati, str. Egalității, nr. 2, judeţul Galați, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: consilier, grad l A – CJPC Tulcea, și consilier, grad ll – CJPC Brăila, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

Pentru participarea la concurs pentru funcția de consilier, grad l A candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

- vechime : 6 ani și 6 luni,

- competențe digitale.

Pentru participarea la concurs pentru funcția de consilier, grad lI candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

- vechime :  6 luni,

- competențe digitale.

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentulcadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare

abilitate;

 1. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice

potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la

etapa precedentă.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică privind  competențele digitale;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; - nu e cazul

 1. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 2. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 3. curriculum vitae.

Copiile documentelor solicitate, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 23.06.2022,  ora 11.00

- Proba interviu în data de 28.06.2022,  ora 11.00,

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul din  Galati, str. Egalității, nr. 2, judeţul Galați.

Relaţii suplimentare la sediul: din  Galati, str. Egalității, nr. 2, judeţul Galați, persoană de contact: FĂTU CAMELIA MONA telefon 0336802016.

BIBLIOGRAFIE

 • Constituţia României, republicată;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G.nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata(r2) cu modificările si completările ulterioare,
 •  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată si modificată prin Legea nr.180/2002, cu modificările si completările ulterioare,
 • O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată prin Legea nr.233/2002,

ANUNT CONCURS CRPC GALATI

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut