Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri în domeniul protecției consumatorilor Cod SIPOCA 743, Cod MySmis2014 – 130054

Cod SIPOCA 743, Cod MySmis2014 - 130054

Proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Prezentare generală
Istoric:
⦁ pe 26.04.2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a depus dosarul, în cadrul apelului: POCA/513/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
⦁ pe 21.12. 2020, a fost semnat contractul pentru proiectul ”Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri în domeniul protecției consumatorilor” – cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod SIPOCA 743, Cod MySmis2014 -  130054.

Obiective

Obiectivul principal
⦁ Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri în domeniul protecției consumatorilor prin implementarea unui sistem informatic integrat care să permită gestionarea uniformă şi coerentă a informaţiilor din cadrul instituţiei solicitante.

Obiectivele specifice :
⦁ Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri prin implementarea la nivelul ANPC a unui sistem informatic integrat de optimizare a fluxurilor de lucru și a proceselor operaționale
⦁ Modernizarea infrastructurii hardware și software în scopul eficientizării activității ANPC și optimizării fluxurilor de lucru în relația cu cetățenii și mediul de afaceri
⦁ Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul ANPC în implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemului informatic dezvoltat prin proiect.

Achiziții necesare
⦁ Servicii de consultanță IT pentru realizarea caietului de sarcini necesar licitației de achiziționare a echipamentelor IT hardware și furnizare de software, respectiv dezvoltarea și implementarea softului necesar aferent sistemului informatic integrat, precum și pentru verificarea calității serviciilor prestate pentru realizarea sistemului informatic integrat
⦁ Active corporale și necorporale (echipamente hardware, respectiv servere, aplicații informatice și licențe pentru software)
⦁ Servicii IT de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.
⦁ Servicii de actualizare a paginii web a ANPC, în concordanță cu sistemul informatic integrat
⦁ Servicii de formare pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului ANPC (pentru 85 de angajați, care vor instrui, la rândul lor restul anagajaților, în perioada următoare).

Rezultatele proiectului
⦁ Optimizarea proceselor operaționale în cadrul ANPC, în scopul reducerii povarii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri. Rezultatul prevede dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat.
⦁ Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului ANPC pentru înțelegerea abordării pe procese, precum și pentru utilizarea sistemului informatic dezvoltat, la nivel național.

Termenele proiectului

Durata proiectului: 36 luni;
Data depunerii: 19 aprilie 2019;
Data semnării contractului: 21 decembrie 2020;
Data finalizării proiectului: 29 decembrie 2023.

Valoarea proiectului

Valoarea proiectului: 14.839.886,50 lei (finanțare: 84 % din FSE + 16 % de la bugetul național);

Economii realizate în bugetul proiectului: 1.034.978,13 lei.

SUSTENABILITATE

Cod SIPOCA 743, Cod MySmis2014 - 130054

Proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Descriere/Valorificarea rezultatelor
Beneficiarul investiţiei, ANPC, este entitatea care va asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după implementarea proiectului. Activităţile preconizate a se implementa în cadrul proiectului fac parte dintr-un plan de acţiune mai larg derulat de către instituţia solicitantă care vizează asigurarea unei mai bune funcţionări a instituţiei si a relatiei cu mediul de afaceri, prin automatizarea fluxului de documente. Acest fapt va asigura continuarea şi extinderea lor dincolo de perioada de implementare a proiectului.

În analiza sustenabilităţii financiare a proiectului s-au avut în vedere următoarele elemente revizionare:
- decalajul orizontului de timp: nu va exista la nivel naţional o evoluţie nefavorabilă şi/sau întârzieri ale componentelor programului care să influenţeze derularea proiectului;
- beneficiarul va avea resurse suficiente pentru acoperirea cheltuielilor pe perioada de implementare, în limita angajamentului;
- cheltuielile cu personalul şi cele cu materialele nu au impact asupra costurilor proiectului (nu este necesară suplimentarea resurselor);
- nu vor exista elemente neprevăzute care să inducă o creştere a costurilor şi/sau amânare a proiectului, fie în faza de implementare, fie în cea de operare.

În concluzie, întrucât costurile de realizare a investiţiei sunt acoperite din resursele bugetului instituţiei plus fonduri nerambursabile, pe întreaga perioadă de analiză, fluxul financiar va fi zero. Aceasta demonstrează sustenabilitatea financiară a proiectului.
Resursele financiare necesare urmează să fie alocate din bugetul ANPC. Activităţile propuse în vederea continuării proiectului şi care ar urma să fie finanţate din aceste resurse în perioada post-implementare sunt:

Mentenanţa sistemului informatic va avea în vedere asigurarea funcţionării optime a acestuia astfel încât serviciile furnizate catre cetateni si mediul de afaceri să fie la nivelul aşteptărilor utilizatorilor. Serviciile de mentenanţă şi suport ale sistemului informatic vor fi asigurate de către furnizorul soluţiei informatice pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării implementării proiectului, atât în cazul echipamentelor hardware, cât şi al aplicaţiei software. Ulterior perioadei de garanţie serviciile de mentenanţă software pentru sistemul implementat vor fi externalizate, pentru aceste costuri urmând a fi alocate sume din bugetul instituţiei solicitante;

Realizarea unui update periodic care va consta în adăugarea de module noi în funcţie de necesităţile utilizatorilor.
În privinţa resurselor umane calificate, ANPC îşi consolidează portofoliul de competenţe în cadrul proiectului, creând un nucleu de specialişti care să reprezinte o resursă pe termen lung. Cunoştinţele şi abilităţile dobândite sau dezvoltate le vor permite să valorifice la maxim oportunităţile pe care le poate oferi sistemul ce va fi implementat. Pe de altă parte, echipa formată în cadrul proiectului va disemina aceste cunoştinţe, instruind resursele umane care ar putea fi atrase ca urmare a unei viitoare extinderi a activităţilor demarate în cadrul proiectului şi la nivelul structurilor din teritoriu.

Personalul instituţiei va fi instruit pentru a utiliza şi pentru a întreţine sistemul implementat, urmând a fi asigurate totodată servicii specifice de mentenanţă conform contractului încheiat cu furnizorul sistemului informatic, precum şi garanţii pentru echipamentele achiziţionate prin proiect, conform contractelor de furnizare.

Implementarea proiectului va conduce la cresterea bazei materiale a ANPC, prin achizitionarea de echipamente IT&C.

Transferabilitatea rezultatelor
Simplificarea administrativa, atat din perspectiva back-office, a fluxurilor interne de lucru, cat si din perspectiva front-office, a serviciilor on- line oferite cetatenilor, precum si fundamentarea transparenta a procesului decizional sunt cateva din prioritatile institutiei ANPC. Astfel, aceasta are în vedere permanenta colaborare cu cetatenii si cu mediul de afaceri, fapt ce conduce la o transparenta a activitatii institutiei. Întreaga activitate de imbunatatire a serviciile furnizate de ANPC catre mediul de afaceri, coroborata cu operationalizarea fluxurilor interne se va desfăşura într-o manieră organizată, având la bază modul de lucru impus de noile instrumente informatice si aplicatii dezvoltate prin proiect. Mai mult, utilizatorii noilor module si a aplicatiei de management de documente actualizata vor putea disemina cunostintele dobandite si catre alte departamente din cadrul institutiei contribuind la creşterea capacităţii de valorificare a potenţialului TIC.

În ceea ce priveşte potenţialul de multiplicare a rezultatelor la nivel local, personalul responsabil din partea ANPC cu implementarea şi menţinerea aplicatiilor informatice dezvoltate prin proiect va asigura suport, pe baza cunoştinţelor dobândite in urma sesiunilor de instruire, entităţilor subordonate în implementarea de mecanisme si sisteme informatice pentru simplificarea activitatii administrative si pentru fluidizarea serviciilor oferite mediului de afaceri si cetatenilor.

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
Principiul egalităţii de gen este respectat atât în cadrul proiectului, în faza de elaborare şi de implementare, cât şi la nivelul instituției, având în vedere Legea 202/2002. În cadrul relaţiilor de muncă din cadrul ANPC funcţionează principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, aceştia având un nivel egal de vizibilitate, afirmare şi participare pentru ambele sexe.

Prin respectarea acestui principiu, ANPC ţine cont de stimularea creşterii gradului de ocupare al femeilor, modificarea raportului de participare a femeilor şi bărbaţilor în domeniul tehnologiei informaţiei, diminuarea diferenţelor de venit între femei şi bărbaţi în sectorul public, egalitatea în viaţa economică şi civilă, participarea egală la procesul decizional.

Nediscriminare
La nivelul ANPC este interzisă orice formă de discriminare, astfel cum este aceasta definită legal (OG nr. 137/2000) – orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în alte domenii ale vieţii publice.

Principiul egalităţii de şanse este respectat atât în implementarea proiectului, cât şi la nivelul instituţiei, fiind avută în vedere o abordare integratoare. Proiectul a fost deschis participării personalului din cadrul instituţiei, fără discriminări. Echipa de management a proiectului a fost alcătuită cu luarea în considerare în exclusivitate a competenţelor membrilor acesteia, iar participanţii la sesiunile de formare au fost selectaţi având în vedere numai necesităţile obiective de instruire.

De asemenea, în cadrul procedurilor de achiziţii publice s-a asigurat un tratament egal pentru toţi competitorii, cu respectarea strictă a legii, permiţând tuturor şanse egale de a accede la contract.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi
Având în vedere abordarea integrată a proiectului, pe tot parcursul acestuia s-a urmărit sprijinirea oportunităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea fiind cuprinse în eforturile de aplicare a principiului egalităţii de şanse. Precizăm totodată că website-ul institutiei este optimizat pentru persoanele cu deficienţe de vedere, toate materialele publicate fiind uşor accesibile.

De asemenea, la organizarea evenimentelor din cadrul proiectului (sesiuni de instruire si conferinta de presa) s-a ținut cont de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, respectiv locatiile pentru desfasurarea cursurilor si conferintelor au fost adaptate pentru persoanele cu dizabilitati motorii.

 

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut